BAŞLIÇA ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

* Boşanma, nafaka, velayet ve boşanmaya ilişkin tazminat davaları
* Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
* Tapu iptal ve tescil davaları
* Kira sözleşmesinden doğan davalar (Kira alacağının tahsili, tahliye, kira tespiti davaları)
* Ticari sözleşme ya da işlemlerden doğan alacak davaları
* Şirket hukuk danışmanlığı
* Kamulaştırma davaları
* İş davaları (Hizmet tespiti davaları, işe iade davaları, ücret, kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin davalar ile iş kazalarından doğan davalar)
* İcra takipleri
* İcra takibine ilişkin itirazın kaldırılması, itirazın iptali, istihkak, menfi tespit (borçlu olmadığının tespiti) ve benzeri davalar
* Miras ile ilgili davalar (Veraset, vasiyetnamenin iptali, tenkis, muvazaa ve benzeri davalar)
* Kat mülkiyeti ve kat irtifakından doğan davalar
* Trafik kazası, haksız fiil, hakaret vb. nedenlerden doğan tazminat davaları
* Müdahalenin men’i (elatmanın önlenmesi) ve ecrimisil davaları
* Vasiyetname ve miras paylaşımına ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi
* Bankacılık ve sigortaya ilişkin davalar
* İdari davalar (İptal ve tam yargı davaları)
* Yaş ve isim düzeltilmesi davaları
* Evlenmeye izin, evlat edinme gibi aile hukukuna ilişkin davalar.
* Vergi davaları
* İzaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davaları
* Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinden doğan ferağa icbar ve tazminat davaları
* Ayıplı mal tesliminden doğan davalar (tüketici davaları)
* İpotek ve rehinden doğan davalar
* Şirket ve kooperatiflere ilişkin davalar
* Şirket sözleşmelerinin hazırlanması ve kuruluşu
* Haksız rekabet davaları
* İflas davaları
* Vasi ve kayyım tayini